KOMUNIKAT

Zarządu Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

                W dniu 08.12.2022 r. w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie. Na ogólną liczbę członków Koła w Zgromadzeniu  uczestniczyło 13 członków Koła co stanowi 16,67 % członków.

                Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie rozpoczął prezes Koła Kol. Tadeusz Żurawlew i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia kol. Andrzeja Gryglickiego którego jednogłośnie zaakceptowano.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował;

Na Sekretarz Zgromadzenia Kol. Jana Liczbińskiego,

Komisję Uchwał i Wniosków w składzie ; Kazimierz Fabiszewski i Czesław Wolant.

Sekretarz i Komisja została zaakceptowana przez Zgromadzenie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie :

Sprawozdanie z działalności w 2022 roku przedstawił Prezes Koła Tadeusz Żurawlew.

Sprawozdanie Skarbnika za okres 2022 roku przedstawił  Kol. Waldemar Wolant – Skarbnik.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski przedstawił Przewodniczący Kol. Edward Nowak z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za okres od 01.01.2022 do 30.11.2022.

Sprawozdanie z rocznej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawił  rzecznik Kol. Jerzy Zieniewicz.

Sprawozdanie wiceprezesa ds. sportu za okres 2022 roku przedstawił Maciej Mencfeld.

Po przedstawieniu ww. sprawozdań odbyła się dyskusja w wyniku, której udzielono absolutorium dla Zarządu Koła.

Omówiono plan pracy Koła na 2023r. Preliminarz Budżetowy na 2023r., terminarz zawodów sportowych organizowanych przez Zarząd w 2023 r., które zatwierdzono. Odbyła się burzliwa dyskusja nad planem zawodów, który w głosowaniu został zatwierdzony.

Podjęto uchwałę dotyczącą zmiany Regulaminu klasyfikacji i rozgrywania zawodów organizowanych przez Zarząd Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie, który będzie obowiązywał od 01 stycznia 2023 roku.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zgromadzenie zakończono, stosowne sprawozdania i dokumenty załączono do protokołu z odbytego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW Nr 92 w dniu 08.12.2022

     Sekretarz Zgromadzenia

              Jan Liczbiński

 

 

Related Images: