UCHWAŁA Nr  1 /WZK/2022

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie

z dnia 08 grudnia 2022r.

Na podstawie § 57 ust. 9 i 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. , Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie uchwala :

 • 1

Regulamin klasyfikacji i rozgrywania zawodów organizowanych przez Zarząd Miejskiego Koła PZW

Nr 92 w Bornym Sulinowie

Klasyfikacja

1.Zawody organizowane przez Miejskie Koło PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie podzielone  będą na dwie  klasyfikacje :  Klasyfikacja Mistrzostw Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie oraz cykl Grand Prix Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

 1. do klasyfikacji Mistrzostw Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie zaliczane są zawody w randze mistrzowskiej wskazane w terminarzu zawodów na dany rok. W przypadku zawodów wieloturowych punkty do klasyfikacji Mistrzostw Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie liczone są z dwóch zawodów bez względu na dzień ich rozgrywania ( ostatecznie zajęte miejsce i punkty w całym cyklu zawodów wielo-turowych np. Mistrzostwa Spławikowe).
 2. Do klasyfikacji z cyklu Grand Prix Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie zaliczane są wszystkie zawody z całego sezonu bez podziału na sezon jak również metodę połowu. W przypadku zawodów wielo-turowych (rozgrywanych w różnych dniach) do cyklu GPX liczą się wyniki uzyskiwane w poszczególnych turach zawodów, a nie wynik ostateczny, jak w przypadku Klasyfikacji mistrzostw Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

II ORGANIZACJA ZAWODÓW

1.Zawody wędkarskie rozgrywane w cyklu Mistrzostw Miejskiego Koła PZW Nr 92 Bornym Sulinowie mają na celu wyłonienie Mistrza Koła oraz najwszechstronniejszego wędkarza w danym roku.

 1. Zarząd Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie w danym sezonie przeprowadzi zawody zaliczane do klasyfikacji Mistrzostw Koła oraz GPX zgodnie z możliwościami w zakresie łowisk i warunków ich rozegrania.

3.Wszystkie zawody Mistrza koła oraz GPX w danym sezonie rozegrane zostaną zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego \połowu Ryb, a także z wytycznymi wskazanymi w poszczególnych komunikatach dotyczących zawodów.

 1. Osoba najwyżej sklasyfikowana w klasyfikacji Mistrzostw Koła w danym sezonie otrzyma puchar, który zostanie wręczony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.
 2. Sześciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników w klasyfikacji GPX w danym sezonie otrzyma dyplomy okolicznościowe(grawertony), które rozdane zostaną podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.
 3. Terminy i miejsca rozgrywania zawodów mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub też i innych przyczyn niezależnych od Organizatorów, Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie zawodników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Prawo startu w zawodach mają wszyscy Członkowie Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie, a w przypadku zawodów otwartych wszyscy członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego należących do innych Kół. Organizator może zastrzec sobie konieczność spełnienia dodatkowych wymagań przez osoby startujące spoza Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie ( np. zawody z łodzi swój sprzęt pływający Koło nie dysponuje łodziami).
 5. Organizator ma prawo zamknąć listy startujących ze względu na ograniczoną ilość stanowisk lub środków pływających. O prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zgłoszenia na zawody przyjmowane będą telefonicznie lub SMS z podaniem imienia i nazwiska zawodnika/zawodników.

III. ZASADY USTALANIA PUNKTACJI

 1. Klasyfikacji GPX za sezon oraz Mistrzostwa Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Borny Sulinowie

będzie prowadzona zarówno dla kobiet jak i mężczyzn bez podziału na   grupy wiekowe,

kategorie.

 1. Do punktacji GPX oraz Mistrzostw Koła zaliczane są wyniki z poszczególnych zawodów, zgodnie z opisem w punkcie I:Klasyfikacja w sezonie pkt. 1-3.
 2. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach zaliczanych do punktacji GPX w sezonie lub Mistrzostw Koła będzie miał przyznane punkty.
 3. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
 4. Zawodnicy startujący w zawodach:

– I miejsce w zawodach 1 punkt,

– II miejsce w zawodach 2 punkty,

– III miejsce w zawodach 3 punkty,

– itd.

 1.       b)  Zawodnicy zajmujący miejsce ex equo:

        Zawodnicy zajmujący miejsca ex equo otrzymują średnią liczbę punktów równą średniemu miejscu, które zajęli: np. dwóch zawodników znajduje się na miejscu 5, sumuje się liczbę punktów(5+6):2 = 5,5 punktu.

 1. Zawodnicy, którzy nie złapali żadnej ryby:

Zawodnicy, którzy nie złapali żadnej ryby otrzymują liczbę punktów równą ilości zawodników biorących udział w zawodach- dotyczy to sytuacji gdy jedynie jeden zawodnik nie złowił ryby. W przypadku gdy większa liczba zawodników nie złowiła ryby, punktację ustala się następująco: Liczba startujących zawodników 20 osób z czego 15 z nich złowiło ryby, a pozostałych 5 nie złowiło ryb. Wówczas 15 pierwszych zawodników otrzymuje punkty zgodnie z pkt. 4a, a pozostali (16+20):2= 18 punktów.

 1. Zawodnicy nie startujący w zawodach :

Zawodnicy nie startujący w zawodach otrzymują liczbę punktów zawodników, którzy wystartowali w danych zawodach powiększoną o + 1 punkt. Przykładowo startuje 20 zawodników z czego 15 złapało ryby, a kolejnych 5 nie złapało żadnej ryby. Zawodnicy, którzy złowili ryby otrzymują punkty zgodnie z pkt. 4a, zawodnicy, którzy nie złowili ryb otrzymują punkty zgodnie z punktacją z pkt. 4c, a zawodnicy, którzy nie wystartowali dostają taką liczbę punktów jak ostatni zawodnik w zawodach o najliczniejszej obsadzie  (liczba startujących + 1).

 1. W przypadku zawodów wielo-turowych start w jednej turze nie dyskwalifikuje zawodnika w całych zawodach. Zawodnik wówczas otrzyma maksymalną liczbę + 1 w zawodach, w których nie startował, a w kolejnej turze liczbę punktów zgodnie z zajętym miejscem.
 2. O miejscu w klasyfikacji GPX oraz Mistrza Koła decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w zawodach. W przypadku takich samych punktów, o wyższym miejscu decyduje liczba zajętych wyższych miejsc, a następnie waga/punkty za złowione ryby.
 3. Klasyfikację GPX oraz Mistrza Koła wygrywa osoba, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów w całym cyklu sezonie.
 4. Wyniki zawodów ustala się po zakończeniu poszczególnych zawodów oraz podaje do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje z chwilą podjęcia stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2023 roku
 • 2

Traci moc uchwała z dnia 20.12.2014 r. dotycząca regulaminu GPX.§

Zamieścić treść uchwały na stronie internetowej Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, i obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2023 r.

 

Sekretarz Zgromadzenia                                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

Related Images: