Uchwała Nr 12/ZO/2022

 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

z dnia 17 października 2022 r.

 w sprawie: ustanowienia wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okgu Polskiego Zwzku Wędkarskiego w Koszalinie na 2023 rok.

 Na podstawie:

– § 47 pkt. 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarzc1d Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie uchwala:

 I.    Ustalić wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie, w 2023 roku:

1. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne):

  • składka podstawowa – 320,00 zł
  • składka ulgowa I – 240,00 zł
  • składka ulgowa II – 210,00 zł
  • składka członka uczestnika –  85,00 zł

2. Wody nizinne:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 • składka podstawowa – 280,00 zł
 • składka ulgowa I – 205,00 zł
 • składka ulgowa II – 175,00 zł
 • składka członka uczestnika –  70,00 zł
 • składka całoroczna na 1 jezioro – 155,00 zł

Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członk6w PZW, nie mają do nej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest Wędkowanie z brzegu lub ze .środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Kola i podpis Skarbnika. Stosowanie trollingu jest objęte dodatkową n/w składką uzupełniającą.

 

 1. Składki uzupełniające:
  • Wody nizinne do składki pełnej(wody g6rskie): 40,00 zł
  • Trolling –  100,00 zł
  • Składka na jedno jezioro do składki na Wody nizinne: –  125,00 zł
  • Składka na jedno jezioro do składki pełnej(wody g6rskie): – 165,00 zł

 

 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień –  40,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) –  80,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 120,00 zł

II\.

 • za 14 dni (kolejnych) – 160,00 zł
 1. Opłata dla niezrzeszonych na wody nizinne:
  • za I dzień –  70,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 140,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 170,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 200,00 zł
 2. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień –  85,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 150,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 180,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 190,00 zł
 3. Opata dla niezrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień – 130,00 zł
  • za 3 dni (kolejne) – 210,00 zł
  • za 7 dni (kolejne) – 240,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych) – 300,00 zł
 4. Oplata całoroczna dla niezrzeszonych i cudzoziemc6w :
  • wody nizinne – 550,00 zł
  • wody g6rskie – 600,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę; i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub oplata całoroczna na 2023 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia OJ stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Członkowie  PZW  wykupując  składkę  okresową  muszą  obowiązkowo  posiadać

wykupiona składkę członkowską na 2023 rok w macierzystym okręgu.

Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską

 • do 18 lat – bezpłatnie
 • powyżej 18 lat – 50,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom kt6re przeprowadziły egzamin.

Ill.  Ustalić  następujący  zakres  stosowania  ulg  w  składkach  na  ochronę i

zagospodarowanie wód:

 1. 100 % ulgi
  • Honorowy Członek PZW – na postawie wklejonego do legitymacji znaku,
 2. Składka ulgowa I
  • młodzież: 16-21 lat ucząca się (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).
  • odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
  • mężczyźni od roku następnego po ukończeniu 65 lat życia i kobiety od roku następnego po ukończeniu 60 roku życia
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)

                 .   renciści o dochodach poniżej 1500,00 zł netto – po okazaniu ostatniego potwierdzenia wypłaty świadczenia     (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).

 1. Składka ulgowa II
  • członek PZW odznaczony złotą. odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),
  • osoby od roku następnego po ukończeniu 75 roku tycia,

 

 1. Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:
  • młodzież nie zrzeszona do lat 16 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2023 r.
  • wsp6lmalzonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu

– warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2023 r. Współmałżonek musi posiadKARWĘDKARS+ OPŁACONĄ  SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ.

Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

Okręg PZW Szczecin SZN, Okręg PZW Jelenia G6ra JGA Okręg PZW Poznań PN, itp.

 

 1. Dokonać podziału składki członkowskiej na 2023 rok:
  1. Zarząd Główny – 10 %
  2. Zarząd Okręgu – 50 %
  3. Kola PZW w Okręgu Koszalińskim – 40 %

       2.

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu PZW w Koszalinie kol. Sławomirowi Połomskiemu i kol. Jadwidze Ogonowskiej (księgowa – kasjer) pracownikowi Działu Finansowo-Księgowego Biura Okręgu PZW w Koszalinie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Sekretarz ZO PZW                        Prezes ZO PZW

   w Koszalinie                               w Koszalinie

 Bogusław Siwiela                        Tomasz Plewa