Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór

przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących

w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w

Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach

PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa.

Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa

podwodnego i stosowne zezwolenie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski

mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,

przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia

uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia

1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz

cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,

że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru

osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w

ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod

opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu

ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową

maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie

stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną

wędkę.

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby

pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.

Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających

kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia

oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo

łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska

i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę

wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego

mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka

składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe

ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie

wędki.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,

zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane

przez wydającego zezwolenie.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do

kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe

ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,

który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni

zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu.

Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął

dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków

ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w

promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem

połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na

nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie

uprawnionego do rybactwa.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte

ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma

obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW,

policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do

zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek

wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i

ciężar oraz miejsce i datę połowu.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości

co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

(zmienić na równobrzmiący z rozporządzenia)

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną

przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie

więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d/ przy połowie ryb spod lodu:

– jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy

ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o

średnicy 20 mm, albo

– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy

haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane:

– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

– przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ :

– zwierząt i roślin chronionych,

– ikry rybiej,

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W

przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie

objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i

pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych

lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie

ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z

wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze

PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1

godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych

miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.

Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek

oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli

hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi

denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i

innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metodą “szarpaka”,

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w

jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30

września,

j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

l/ wędkować z mostów,

m/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy

przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na

sztywnych obręczach. Ryby łososiowate i lipień, przeznaczone do zabrania należy

uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno

złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej

niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów

dobowych.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,

z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka,

czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska,

w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego

łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub

zakaz stosowania zanęt.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę,

pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Podrywka

wędkarska to … – (zapis z rozporządzenia).

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z

których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby

przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym

sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na

dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym

łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu – 10 m

b/ między łodziami lub brodząc – 25 m

c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m

2. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w

ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa

haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych

wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania

następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m

b/ łowiąc z łodzi – 50 m

3. Metoda trolingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę,

zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki,

holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem

pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w

ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie

więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk

nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie

wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do

wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości

używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej

nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz

zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne

odległości od innych wędkujących;

a/ z brzegu lub brodząc – 25 m,

b/ z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone

jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na

dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –

dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub

wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niŜ 20 cm, a między

nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po

złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego

krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

– boleń do 40 cm

– brzana do 40 cm

– certa do 30 cm

– głowacica do 70 cm

– jaź do 25 cm

– jelec do 15 cm

– karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

– kleń do 25 cm

– lin do 25 cm   /na wodach okręgu PZW Koszalin wymiar podniesiono do 30 cm./

– lipień do 30 cm

– łosoś do 35 cm

– miętus:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm

b) w pozostałych wodach do 25 cm

– okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i

lipienia/

– pstrąg potokowy do 30 cm

– rozpiór do 25 cm

– sandacz do 50 cm

– sapa do 25 cm

– sieja do 35 cm

– sielawa do 18 cm

– sum do 70 cm

– szczupak do 50 cm

– świnka do 25 cm

– troć do 35 cm

– troć jeziorowa do 50 cm

– węgorz do 50 cm

– wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

– boleń – od 1 stycznia do 30 kwietnia

– brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca

– brzanka i brzana karpacka – od 1 stycznia do 31 grudnia

– certa :

a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30

listopada,

b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1

stycznia do 30 czerwca

– głowacica od 1 marca do 31 maja

– lipień od 1 marca do 31 maja

– łosoś :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października

do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,

soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do

końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w

piątki, soboty i niedziele,

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

– miętus od 1 grudnia do końca lutego

– pstrąg potokowy:

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i

jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z

Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej

dopływach od 1 września do 31 stycznia,

b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia

– sieja od 1 października do 31 grudnia

– sielawa 1 października do 31 grudnia

– sandacz od 1 stycznia do 31 maja

– sapy od 1 kwietnia do 31 maja

– sum:

a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1

grudnia do 31 maja

b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca

– szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

– świnka od 1 stycznia do 15 maja

– troć:

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października

do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,

soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do

końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w

piątki, soboty i niedziele

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

– troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia

– węgorz od 15 czerwca do 15 lipca

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten

dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie

chronionych:

– alosa,

– babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka

– babka mała,

– babka piaskowa,

– ciosa,

– dennik,

– głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy

– iglicznia,

– jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy

– kiełb białopłetwy,

– kiełb Kesslera,

– koza,

– koza złotawa,

– kur rogacz,

– minogi – wszystkie gatunki

– parposz,

– piekielnica,

– piskorz,

– pocierniec,

– różanka,

– strzeble – wszystkie gatunki,

– śliz,

– wężynka.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/:

– głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 – 24.00 /

– sum 1 szt.

– troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/

2 szt.

– lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt.

– brzana, karp /łącznie/ 3 szt.

– lin 4 szt.

– certa 5 szt.

– węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może

przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w

ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza,

pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w

rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte

w “Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do

zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW,

e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f/ strażników Straży Leśnej,

g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,

i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt

wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą

konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy

Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie

prawa, w tym:

– Ustawy Prawo Wodne,

– Ustawy Prawo o ochronie środowiska,

– Ustawy o rybactwie śródlądowym,

– Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

– Ustawy o lasach,

– Ustawy o ochronie przyrody,

– Ustawy o ochronie zwierząt,

– Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

– Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,

(z późniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w  życie na mocy Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego

Związku Wędkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r

 

logo by FlamingText.com

Related Images: