Czytaj też:  ogłoszenie wyżej!

W związku z decyzją zamieszczoną w >TU<     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

Czytaj § 20. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904).
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r., z wyjątkiem:
1) § 6 ust. 7–9, § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 4 oraz § 18 ust. 2 i ust. 3 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca
2020 r.;
2) § 6 ust. 10 pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

ogłoszenie wyżej!

 

 

Related Images: