Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.)
zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje*do 19 kwietnia 2020 r. *

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu
Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że *z dniem 20 kwietnia 2020
r.*obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze
będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na
łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jezorach, rzekach i
zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które
zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich
jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od
innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych
uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów
wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów
ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego
połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów
ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto
jego zezwolenie.

z wędkarskim pozdrowieniem


Biuro Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Related Images: