No i się doczekali rozrabiacze naszego Okręgu i chyba dobrze!!!

Uchwała nr 144

Prezydium Zarządu Głównego PZW

z dnia 12.08.2016 r. w sprawie zawieszenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie i powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW

Na podstawie § 30 pkt 9) Statutu PZW uchwala się, co następuje:

  • 1
  1. 1. Z dniem 27.08.2016 r. – na podstawie § 20 ust. 3 Statutu PZW – zawiesza się Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie – ze względu na wszczęcie wobec członków tego Zarządu postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie związanego z niedopełnieniem przez nich obowiązków i nadużyciem uprawnień (Sygn. akt: PO1Ds2. 2016) oraz wszczęciem przez Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego – postanowieniem z dnia 2.08.2016 r. – postępowania dyscyplinarnego wobec podejrzenia naruszenia przez Członków Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie postanowień § 14 pkt 3) i pkt 4) Statutu PZW
  2. 2. Zawieszenie będzie trwało przez czas postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1.

    2.

  1. Na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZW – na czas zawieszenia Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie powołuje się Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW – w osobie Pani Moniki Gańczy, nr PESEL XXXXXXXXXX, udzielając mu pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie w zakresie opisanym poniżej.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawa i obowiązki Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie określone w § 46 Statutu PZW, z wyłączeniem czynności opisanych w punktach 3, 9, 12, 13, 14, 21 po słowie „oraz”, 27 tego paragrafu. W zakresie wyłączenia pełnomocnik może uzyskać zgodę Zarządu Głównego PZW.

3. Za wykonywanie funkcji określonych w ust. 2 Pełnomocnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Prezydium Zarządu Głównego stosownie do propozycji przestawionej przez Prezesa Zarządu Głównego i Skarbnika Zarządu Głównego PZW. Pełnomocnikowi przysługiwać będzie również prawo do zwrotu kosztów podróży, związanych z wykonywaniem jego funkcji na zasadach stosowanych wobec członków Zarządu Głównego PZW.

  • 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz ZG PZW                                                              Prezes ZG PZW

            /-/                                                                                           /-/

    Jerzy Musiał                                                                    Dionizy Ziemiecki

 

Related Images: