Składki Okręgu PZW w Koszalinie na 2018 rok

 

Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody) :

  • składka podstawowa                                  – 220,00 zł      
  • składka ulgowa I                                       – 132,00 zł      
  • składka ulgowa II                                    –   88,00 zł      
  • składka członka uczestnika                         –   55,00 zł      

 

 

  1. Wody nizinne:                                        
    • składka podstawowa                                  – 190,00 zł     
    • składka ulgowa I                                       – 114,00 zł     
    • składka ulgowa II                                       –   78,00 zł     
    • składka członka uczestnika                         –   46,00 zł     
    • składka całoroczna na 1 jezioro                  – 140,00 zł       

    

  2. Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie umów dzierżawnych.

 

 • Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

 

  1. Składka uzupełniająca do składki pełnej :         –   30,00 zł 

 

 • Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                                    –   30,00 zł      
  • za 3 dni (kolejne)                                        –   60,00 zł      
  • za 7 dni (kolejne)                                        –   80,00 zł      
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 100,00 zł      
 • Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień                                                   –   50,00 zł      
  • za 3 dni (kolejne)                                        –   99,00 zł      
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 120,00 zł      
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 160,00 zł      
 • Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:
  • za 1 dzień                                                   –   61,00 zł                 
  • za 3 dni (kolejne)                                        – 110,00 zł      
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 125,00 zł      
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 150,00 zł      
 • Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień                                                    –  90,00 zł      
  • za 3 dni (kolejne)                                        – 150,00 zł      
  • za 7 dni (kolejne)                                        – 200,00 zł      
  • za 14 dni (kolejnych)                                  – 260,00 zł      
 • Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :

 

  • wody nizinne                                             – 400,00 zł     
  • wody górskie                                             – 450,00 zł      Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2018 r. w macierzystym okręgu.

 

 • (Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2018 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.)
 • Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską :

 

 • do 18 lat                                                     – bezpłatnie
  • powyżej 18 lat                                             – 50,00 zł 

 

 • Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.
 • Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:
 • 100 % ulgi

 

 1.  
  • Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

 

 • Składka ulgowa I

 

 1.  
  • Młodzież 16- 24 ucząca się i studenci (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),
  • odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW ( po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),
  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek),
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)
  • renciści i emeryci o dochodach poniżej 1200,00 zł ( brutto) – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).

 

 • Składka ulgowa II

 

 1.  
   • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),
   • osoby od 75 roku życia,

   

 2.  

 

 • Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

 

  • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2018 r.
  • współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu – warunkiem jest posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2018 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ. Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW. Okręg PZW Szczecin – SZN,Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.           

 

 • Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok

 

 • Okręg PZW Jelenia Góra – JGA
 • Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:
 • Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach.    

 

Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 86,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1)       młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)       członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3)       mężczyźni od 65 lat życia,

4)       kobiety od 60 roku życia

43,-

 

3. Składka członkowska ulgowa 75%

1)       członkowie uczestnicy do lat 16

2)       członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-
4. Wpisowe:

1)       członka zwyczajnego PZW

2)       członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

 

Uwaga:

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.